I JAVNA UPRAVA – MJESNA SAMOUPRAVA

Grad Mostar mora biti organizovan kao jedna, nedjeljiva jedinica lokalne samouprave, administrativno, privredno i kulturno središte Hercegovine sa svim prerogativima Grada u smislu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i važećih propisa države Bosne i Hercegovine.

Mostar u budućnosti mora biti stabilan i siguran grad, prepoznatljiv po demokratskim standardima i međusobnom uvažavanju svih etničkih grupa i građana koji u njemu žive u skladu s načelima i standardima po kojima funkcioniraju moderni evropski gradovi kojima Mostar, po svojim municipalnim vrijednostima, kosmopolitizmu i duhovnoj i materijalnoj baštini.

Potpisnici ove platforme će podržati izmjene Statuta Grada Mostara i otkloniti nedostatke koji su uočeni u njegovoj primjeni.

Zalagat ćemo se za sljedeće:

 • analizirati postojeću sistematizaciju radnih mjesta u Gradskoj upravi, te predložiti Gradskom vijeću izmjenu i dopunu ili novu sistematizaciju;
 • ukupna popuna državnih službenika treba biti u skladu s etničkom zastupljenošću prema popisu stanovništva iz 1991. godine, mora se i dalje dograđivati osiguravajući taj princip unutar svih službi kako bi se izgradilo potpuno povjerenje građana u rad službi Uprave;
 • uspostaviti elektronski oblik komuniciranja stranaka i organa Uprave kroz web city platformu te zaprimanje zahtjeva u elektronskoj formi na glavni protokol Grada koji je povezan sa protokolom gradskih područja i s njim čini jednu cjelinu;
 • vođenje upravnog postupka u elektronskoj formi na osnovu principa efikasnosti i ekonomičnosti

Cilj: rješavanje zahtjeva u zakonskim rokovima, efikasno upravljanje imovinom grada kroz izradu registra imovine i infrastrukturnim sadržajima (zelene površine, pješačke, saobraćajne i druge površine).

 • unaprijediti sistem e-uprave kako bi se pojednostavio način dobijanja potrebnih dokumenata i informacija;
 • otvoreno i transparentno praćenje administrativnih procesa i postupaka;
 • pojednostavljivanje postupaka pružanja usluga u funkciji podrške ekonomskom razvoju;
 • revidirati gradske propise ili donijeti nove s ciljem postizanja bolje efikasnosti u rješavanju zahtjeva poslovnog sektora;
 • izdavati publikacije i vodiče za potencijalne investitore;
 • unaprijediti primjenjivost principa rješavanja zahtjeva građana u zakonski propisanom roku;
 • proceduralna pravičnost, koja podrazumijeva hronološki rad u rješavanju zahtjeva građana;
 • jednak odnos prema strankama od strane organa Uprave;
 • uspostavljanje principa transparentnosti konkursne procedure kod izbora najuspješnijeg kandidata;
 • sprečavanje utjecaja politike na administraciju, s ciljem izbora sposobnih a ne podobnih;
 • kontinuirano informisanje građana o svim aktivnostima koje se odnose na poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Radit ćemo na provedbi reformi lokalne uprave, insistirat ćemo na funkcionalnom i institucionalnom jedinstvu Grada Mostara, uz daljnji razvoj i jačanje mjesne i lokalne samouprave u gradskim područjima i mjesnim zajednicama. Osnova za takvo djelovanje bit će pozitivna iskustva učešća građana u odlučivanju o lokalnim interesima i poslovima, kao i evropski standardi koje smo u periodu priprema za ulazak u Evropsku uniju dužni uspostaviti.

Potrebno je regulisanje mjesne samouprave u Statutu Grada Mostara u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave.

Također, potrebno je uraditi novu mrežu mjesnih zajednica, s obzirom na to da većina naselja po broju stanovnika zahtijeva postojanje mjesne zajednice.

II BUDŽET

Budžet mora biti analiziran i redizajniran kako bi iskazivao stvarne politike Grada Mostara, u skladu s čim je potrebno:

 • analizirati Odluke koje je donijelo bivše Gradsko vijeće u segmentu zakonitosti: visine naknade (smanjenje ili povećanje), kalkulacija o ekonomskoj opravdanosti i stepenu realizacije-naplate. Omogućiti plaćanje svih neplaćenih obaveza parafiskalnih nameta prema fizičkim, pravnim i privrednim subjektima, u mjesečnim ratama do kraja 2021. godine;
 • izraditi Strategiju Grada Mostara kojom se određuje smjer razvoja Mostara u smislu infrastrukturnog uređenja, privrednog, ekonomskog i ekološkog razvoja koji predstavlja osnovu za drugi zakonski dokument – Dokument okvirnog budžeta iz kojeg se crpe podaci za izradu budžeta za narednu godinu;
 • sačiniti detaljnu analizu stanja devastiranih objekata koji su u vlasništvu Grada Mostara, utvrditi prioritete i projektne zadatke, iz raspoloživih sredstava, na osnovu naknade iz najma poslovnih prostora koje izdvaja 40% od cijene najma i drugih fondova i usmjeriti sredstva na rekonstrukciju i obnovu;
 • za objekte u privatnom vlasništvu ili vlasništvu privrednih subjekata donijeti odluku kojom će biti definisana izgradnja ili demolicija devastiranog objekta, a ukoliko se ne ispune utvrđene obaveze, objekat ukloniti i naplatiti od vlasnika imovine;
 • izvršiti utvrđivanja gradske imovine; imovinu treba procijeniti i evidentirati u poslovnim knjigama uz procjenu sudskog vještaka;
 • pokrenuti postupke raspisivanja tendera za dodjelu građevinskog zemljišta u skladu s urbanističkim planovima koje je donijelo Gradsko vijeće. Ovaj postupak staviti u prioritete, jer su fondovi gradskih područja iscrpljeni, tako da neće biti sredstava za investiranje u infrastrukturu;
 • osigurati davanje u zakup na korištenje poljoprivrednog zemljišta.
III OBRAZOVANJE I KULTURA
Obrazovanje

Saglasni smo da u saradnji s višim nivoima vlasti u BiH radimo na unapređenju uslova i poboljšanju kvaliteta rada u ustanovama obrazovanja i kulture, te unapređenju studentskog standarda s ciljem prepoznavanja Mostara kao studentskog centra regije.

S ciljem potpune integracije Grada Mostara i obnove tradicije multietničkog života, insistirat ćemo na reformi obrazovnih institucija u smislu da sve škole budu otvorene za sve učenike i nastavnike grada Mostara pod jednakim uslovima.

Zalagat ćemo se i za:

 • osiguranje jednakog i kvalitetnog odgoja i obrazovanja za svako dijete na svim nivoima odgoja i obrazovanja: predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog u skladu s nadležnostima Grada Mostara;
 • učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata za sve nivoe obrazovanja kao osnove za rad u sistemski uređenom Gradu Mostaru;
 • ulaganje u izgradnju i održavanje vrtićkih i školskih objekata i njihovo opremanje;
 • obuhvatanje većeg broja djece predškolskim odgojem i obrazovanjem;
 • uključivanje sve djece u redovan nastavni proces osnovne škole, a to podrazumijeva i djecu koja su na marginama društva
 • promociju deficitarnih zanimanja uz motivisanje učenika za određena zanimanja neophodna razvoju privrede Grada Mostara i šire;
 • podržavanje eksterne provjere učeničkih postignuća kroz opremanje škola i pomoći učenicima u opremi neophodnoj za rad u skladu s razvojem informacijskih tehnologija.

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

Insistirat ćemo na donošenju zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i na taj način stvoriti jednake uvjete za svu djecu u godini pred polazak u školu.
Izgradit ćemo objekte dječijih vrtića u naseljima Vrapčići i Centar II i na gradskom području Jugoistok.

U saradnji s višim nivoima vlasti zalagat ćemo se za utopljavanje, tj. realizaciju projekata povećanja energetske efikasnosti u vrtićkim objektima na području Grada u kojima ti projekti nisu do sada realizirani.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Radit ćemo na obnovi ranijeg Elektromašinskog školskog centra – EMŠC i na taj način osigurati izmještanje Srednje elektrotehničke škole iz objekta VI osnovne škole te izmještanje Srednje elektrotehničke škole „Ruđer Bošković“ i Srednje strojarske škole „Faust Vrančić“ iz neodgovarajućih školskih objekata koje sada koriste.

Osigurat ćemo završetak radova i opremiti objekat Muzičke škole i na taj način stvoriti učenicima i profesorima odgovarajuće uvjete za muzičko obrazovanje, a istovremeno stvoriti uvjete da Muzička/Glazbena škola postane centar muzičke izvrsnosti.

Osigurat ćemo sredstva i izvršiti nadogradnju školskog objekta Osnovne škole „Vrapčići“ i učenicima i nastavnicima ove škole osigurati odgovarajuće uvjete za obrazovanje u skladu s pedagoškim standardima.

Zalagat ćemo se za to da se u svim osnovnim školama, u kojima za to postoje uvjeti, organiziraju produženi boravci s ciljem brige o djeci-učenicima razredne nastave i na taj način pomogne i djeci i zaposlenim roditeljima.

Zalagat ćemo se za ugradnju sistema videonadzora u svim školama u kojima nije instaliran navedeni sistem.

Neophodno je raditi i na unapređenju studentskog standarda. U skladu s tim, predložit ćemo donošenje nove odluke o kriterijima i postupku stipendiranja studenata i povećanje sredstava u Budžetu Grada Mostara potrebnih za stipendiranje studenata, posebno studenata s otežanim uslovima života te s višim nivoima vlasti osigurati završetak objekta studentskog doma „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Kultura

Izradit ćemo Strategiju razvoja kulture u Gradu Mostaru na sljedećim principima:

 • kultura dostupna svim građanima Mostara;
 • veća finansijska izdvajanja za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Mostar
 • planski i jedinstven način finansiranja najvažnijih kulturnih manifestacija Grada Mostara kao što su: (Festival “Mostarsko ljeto”, Street art festival, književni festival “Poligon”, Šantićeve večeri poezije, Šantićev festival djece pjesnika, Teatarski festival komedije “Mostarska liska”, Mostar blues/rock festival, Festival “Mostarsko proljeće – Dani Matice hrvatske” i Mostar Summer Fest…);
 • finansiranje redovnog održavanja Partizanskog groblja kao nacionalnog spomenika BiH;
 • zaštita nacionalnih i religijskih spomenika;
 • kroz obrazovni sistem izvršiti kulturnu edukaciju;
 • ponovna uspostava radiotelevizijskog javnog servisa Grada Mostara.
IV MLADI, SPORT I REKREACIJA
Mladi

Planski, aktivno i dosljedno se zalagati za poboljšanje životnog standarda, s posebnim osvrtom na povećanje nataliteta i stvaranje ambijenta za ostanak mladih usvajajući niz mjera koje su u nadležnosti Grada.

Kreiranje i realizacija kvalitetne i djelotvorne Strategije za mlade koja će se donositi na godišnjem nivou i uključivati sljedeće strateške ciljeve:

 • stambena politika; osobama od 18 do 35 godina omogućiti rješavanje stambenog pitanja putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana ili subvencioniranje stambenog kredita za mlade;
 • razvoj programa dokvalifikacije i prekvalifikacije mladih osoba s ciljem popunjavanja deficitarnih radnih mjesta;
 • kreiranje Fonda za stipendiranje učenika i studenata deficitarnih zanimanja (50% učešća grada i 50% učešća privatnih kompanija) s ciljem kasnijeg zapošljavanja navedenih studenata i učenika u državnim institucijama/privatnim kompanijama na najmanje godinu dana;
 • start-up paketi za mlade koji bi podrazumijevali prostorije za mlade u okviru kampusa Univerziteta, inicijalni novčani iznos za pokretanje biznisa u iznosu od 5.000 KM, kao i pravno i ekonomsko savjetovanje pri osnivanju;
 • ukidanje svih gradskih nameta pri osnivanju mikropreduzeća;
 • izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju;
 • povećanje budžeta za projekte mladih;
 • stvaranje uvjeta za kreativno korištenje slobodnog vremena i pružanje podrške radu formalnih i neformalnih grupa mladih koje organiziraju kulturne, sportsko-rekreativne i ekološke aktivnosti;
 • razvoj različitih programa pomoći za populacije kao što su osobe s invaliditetom, samohrane majke, osobe koje su imale iskustvo s kriminalnim radnjama, ovisnici o drogama i sl.
 • uključivanje mladih u organizaciju i ocjenu kvaliteta kulturnih i drugih događanja na području Grada (članove komisija ili žirija);
 • aktivnije učešće Vijeća mladih Grada Mostara.
Sport

Potrebno je odlučno i sistematski pristupiti rješavanju krize u sportu s kojom se suočava naš grad.

Mjere i aktivnosti usmjerene ka rješavanju osnovnih problema u sportu uključuju donošenje dugoročne strategije za razvoj sporta Grada Mostara u koju će biti uvršteni sljedeći ciljevi:

 • transparentan i efikasan način finansiranja svih sportskih klubova i sportskih udruženja;
 • promovisanje bavljenja sportom za sve generacije;
 • izgradnja centralne gradske dvorane;
 • izgradnja biciklističkog parka i biciklističkih staza i ujedno staze za vozače e-romobila;
 • potpuna rekonstrukcija i adaptacija Gradske banje koja je data na korištenje Plivačkom klubu “Velež” i Plivačkom klubu “Orka”;
 • sufinansiranje najperspektivnijih sportistica i sportista Grada Mostara i sportske škole najmlađih dobnih skupina;
 • organizacije državnih, memorijalnih i međunarodnih sportskih takmičenja te odlazaka ekipa i pojedinaca na velika međunarodna sportska takmičenja;
 • sufinansiranje najvažnije sportske manifestacije “Skokovi sa Starog mosta”;
 • povećanje sredstava u Budžetu Grada Mostara za Sportski savez Grada Mostara (ojačati ga u materijalnom i kadrovskom smislu);
 • formiranje jedinstvenog preduzeća za upravljanje svim sportskim objektima Grada;
 • povratak građana obalama Neretve – izgradnja šetnice uz Neretvu;
 • uređenje vodotoka Radobolje: zona sporta i rekreacije;
 • uređenje rekreacione zone Bune i Bunice;
 • izgradnja rekreacione zone Aqua park Vrapčići, Rujišta.
V SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

U oblasti socijalne politike i zdravstva potrebno je:

 • obezbjediti maksimalnu podršku sektoru zdravstva u aktivnostima vezanim za sprečavanje širenja epidemije COVID-19;
 • poduzeti aktivnosti za preuzimanje osnivačkih prava Grada Mostara za Dom zdravlja “Stari Grad” Mostar (zbog nepostojanja Gradskog vijeća privremeno su preuzeta osnivačka prava od strane Skupštine HNK);
 • uraditi dislokaciju Službe Hitne medicinske pomoći, a nakon toga i uprave Doma zdravlja “Stari Grad” na lokaciju Sjevernog logora u skladu s regulacionim i urbanističkim planom;
 • pojačati podršku funkcioniranja domova zdravlja u smislu nabavke neophodne opreme te pomoći pri stipendiranju ljekara i edukacije kadra Doma zdravlja “Stari Grad” Mostar;
 • nastaviti započete aktivnosti oko rješavanja problema socijalno ugroženih građana u smislu izgradnje objekata za socijalno stanovanje (42 stambene jedinice na lokaciji Bafo naselje – Sutina i 30 stambenih jedinica na lokaciji Rodoč-Kolonija);
 • dovršiti projekte energetske efikasnosti objekata iz domena socijalne zaštite, u ingerenciji Grada Mostara.

Kako bi se socijalna zaštita i briga o djeci i maloljetnicima uskladila s međunarodnim standardima, predvidjeti razvoj servisa u sljedećim segmentima:

 • dnevni centar za djecu od 3 do 18 godina (djeca s invaliditetom, djeca u riziku od razdvajanja);
 • mali porodični dom s kapacitetom do 12 djece;
 • jedinica za osamostaljivanje mladih, namijenjena mladima uzrasta 16+;
 • prihvatna stanica za djecu koja se nađu u skitnji i prosjačenju;
 • centar za malodobne trudnice i majke s djecom do 6 mjeseci starosti;
 • mobilni tim za pružanje terenskih usluga djeci i porodicama u riziku.

U sklopu Ustanove Centar za socijalni rad Grada Mostara potrebno je uspostaviti mobilni tim koji bi putem uvezivanja vladinog i nevladinog sektora na najefikasniji način osigurao korištenje raspoloživih resursa i adekvatno zbrinjavanje postojećih i budućih korisnika navedenih servisa, kao i izrade socijalne karte korisnika.

VI TURIZAM I OKOLIŠ
Turizam

Kao dominantna privredna grana u Mostaru i istovremeno najpogođenija uslijed pandemije virusom COVID-19, turizam mora biti institucionalno organizovan, stručno vođen i efikasno koordiniran kako bi se osigurao kontinuiran rast i povratak na pretpandemijski dostignuti nivo i nakon toga nastavio daljnji napredak, a poseban akcenat dati na proširenje kapaciteta i usluga Aerodroma Mostar. U oblasti turizma potrebno je:

 • donijeti Strategiju razvoja turizma u Gradu Mostaru 2022-2032. godine;
 • uspostaviti Službu za turizam u administraciji Gradske uprave;
 • definisati Blagaj kao projektovani turistički top-proizvod;
 • Aerodrom Mostar učiniti stabilnim i kvalitetnim aerodromom;
 • boriti se za smanjenje sive ekonomije u turizmu (sve subjekte dovesti u jednak položaj);
 • Mostar – čist grad, jer je to prva slika koju turisti dožive;
 • uvesti red u parkinge na području grada;
 • riješiti pitanje prosjačenja;
 • povećati broj javnih toaleta;
 • rekonstruirati preostali dio Ulice Braće Fejića, ukloniti saobraćaj iz navedene ulice i time stvoriti pješačku zonu privlačnu i domicilnim građanima i turistima;
 • rekonstruisati put za Blagaj s izgradnjom biciklističke staze s ciljem podrške turizmu;
 • nastaviti s rekonstrukcijom puta M17-Fortica s izgradnjom rekreativnih odmorišta.
Okoliš

Pod zaštitom okoliša smatra se zaštita zraka, vode i tla, a to troje čini jedinstveni ekosistem.

Mjere i politike koje ćemo poduzimati su sljedeće:

 • donošenje lokalnog akcionog plana zaštite okoliša za Grad Mostar za 2022-2027.
 • formiranje komunalne redarske službe (”ekološka policija”);
 • povećanje energetske efikasnosti objekata u javnom vlasništvu;
 • podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije;
 • stvaranje novih zelenih površina u gradu i oplemenjivanje postojećih;
 • iniciranje proglašenja Rujišta zaštićenom prirodnom zonom (park prirode);
 • posvećivanje pažnje uvođenju postupaka reciklaže;
 • intenzivan rad na podizanju javne svijesti o značaju zdravog okoliša i načinu zaštite okoliša;
 • intenzivan rad na educiranju malih poduzetnika o finansijskim ”zelenim” linijama Evropske unije koje su dostupne za BiH – zelena ekonomija i zelena radna mjesta;
 • nastavak realizacije projekta „Prikupljanje i tretman otpadnih voda“ kako bi se uklonilo zagađenje rijeke Nertve;
 • rješavanje problema deponovanja kućnog otpada.
VII SAOBRAĆAJ

Dosljedno i bezuvjetno provoditi Zakon o javnom redu i miru i Zakon o saobraćaju, te planski u toku mandatnog perioda 2020-2024. riješiti ključne probleme saobraćaja u kretanju i saobraćaja u mirovanju u Gradu Mostaru.

U oblasti saobraćaja poduzet ćemo sljedeće mjere:

 • pristupiti izradi nove Strategije razvoja saobraćaja za period 2021-2031. godine;
 • analizirati postojeće stanje saobraćaja na području Grada Mostara, te na osnovu analize postojećeg stanja i prikupljenih podataka s terena, kao i planske dokumentacije predložiti odgovarajuća rješenja poboljšanja saobraćajnog sistema, odnosno mreže saobraćajnica;
 • s posebnom pažnjom pratiti razvoj putne infrastrukture prilikom izgradnje autoputa kroz lokalne zajednice na području Grada Mostara, te nećemo dozvoliti uništenje postojeće infrastrukture bez kvalitetne obnove iste;
 • predložit ćemo formiranje posebne službe za upravljanje saobraćajem u gradu Mostaru koji će se baviti svim dosada spomenutim pitanjima;
 • javni gradski saobraćaj učiniti povoljnim, adekvatnim i bržim.
 • razvoj lokalnih cesta shodno potrebama stanovništva;
 • insistirati na prekategorizaciji pojedinih lokalnih cesta u regionalne ceste (npr. Gnojnice – Blagaj – Buna – Gubavica – Pijesci), čime bi se sredstva gradskog budžeta za održavanje putnih pravaca u određenoj mjeri smanjila;
 • zamjena klasičnih semafornisanih raskrsnica kružnim raskrsnicama gdje god je to stručno opravdano;
 • trajno rješenje sjevernog i južnog ulaza u grad i izlaza iz grada sa znatno boljim rješenjem po pitanju sigurnosti učesnika u saobraćaju;
 • zabraniti gradnju objekata bez projektom planiranog adekvatnog parkinga, odnosno ishodovane dozvole za optimalni broj parking-mjesta u zavisnosti od namjene objekta (stambena zgrada, hotel, tržni centar);
 • ponovno aktivirati “Mostar parking” kako bi se uredio i regulisao mirujući saobraćaj u Gradu Mostaru;
 • urediti postojeća i graditi nova parking-mjesta;
 • ukloniti saobraćaj iz pješačkih zona donošenjem adekvatnih odluka.
VIII BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

Implementirati sve odredbe Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (prava koja dosada nisu riješena, a u gradskoj su nadležnosti):

 • subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade, poslovnog prostora,
 • subvencioniranje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.
 • sagledati mogućnost dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta (lokacija) radi izgradnje porodičnih objekata u skladu sa zakonom i prostornim planom pripadnicima boračke populacije koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, kao i pomoć za legalizaciju već izgrađenih porodičnih objekata;
 • dati prednost pri zapošljavanju pripadnicima boračke populacije u Gradsku upravu Grada Mostara, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Grad Mostar (s težištem na zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca);
 • u Budžetu Grada Mostara osigurati sredstva za pomoć u liječenju pripadnika boračke populacije (za najteža oboljenja);
 • insistirat ćemo na izgradnji centralnog spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima iz odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gradu Mostaru.
IX KOMUNALA I PRIVREDA
Komunala

Pristupiti kompletnoj reorganizaciji komunalne službe u Gradu Mostaru s ciljem efikasnog uređenja, baziranog na dobrim praksama i vidljivim efektima, uz uspostavljanje komunalne policije ili redara.

U komunalne usluge spadaju i održavanje čistoće na javnim površinama, upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete, djelatnost javnih parking-prostora i javnih garaža, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, odvođenje atmosferskih i drugih voda s javnih površina. Dinamika čišćenja javnih saobraćajnih i zelenih površina ovisi o stepenu zaprljanosti, o kulturnim navikama i samodisciplini građana, poštivanju propisa te prirodnim nepogodama.

Na sve ovo se nadovezuje i problematika novoizgrađenih kolektora za prikupljanje, odvodnju i prećišćavanje otpadnih voda.

Da bi se osiguralo trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti, s ciljem očuvanja i zaštite životne sredine, neophodno je:

 • izraditi lokalni plan za upravljanje otpadom;
 • uspostaviti komunalnu policiju;
 • uspostaviti novo jedinstveno Komunalno preduzeće, ili nastaviti „Projekat JP Komunalno d.o.o. Mostar”;
 • novim prostornim planom dugoročno riješiti novu lokaciju Gradske deponije;
 • jasno definisati javne površine (odrediti veličinu zelenih površina naspram broja stanovnika i gustine naseljenosti, poboljšati kvalitet i izgled zelenih površina (parkova) s akcentom na dječija igrališta);
 • postaviti standard o jačini svjetlosti za različite vrste osvijetljenih površina (posebno reklamne prostore);
 • postojeću rasvjetu u Gradu zamijeniti LED rasvjetom;
 • u Plan prostornog uređenja uvrstiti izgradnju kanalizacionog sistema za sve aglomeracije s više od 2000 stanovnika, kako zahtijeva Direktiva Evropske unije za tretman otpadnih voda koja je preporučena norma za tretiranje otpadnih voda u BiH;
 • educirati stanovništvo o postupanju s otpadom i zaštiti životne sredine;
 • popuniti službu za inspekcijske poslove i pojačati rad inspekcijskih organa;
 • urediti Grad Mostar kao urbanu zonu, sa zaštitom zelenih površina;
 • redovno i blagovremeno održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.
Privreda

Potpisnici ove Platforme su saglasni da je neizostavno potrebno analizirati rad svih upravljačkih i rukovodnih organa u pravnim licima u kojima Grad Mostar vrši ovlaštenja osnivača, te jedinog ili većinskog vlasnika.

Za sva preduzeća u vlasništvu Grada Mostara potrebno je:

 • završiti uspostavu upravljačkih struktura;
 • završiti usklađivanje svih akata vezanih za rad preduzeća sa važećom legislativom;
 • izvršiti modernizaciju davanja svih usluga u Gradu;
 • usaglasiti cijene komunalnih usluga s cijenama u Federaciji i BiH;
 • racionalizirati troškove;
 • donijeti dinamičke planove za svako javno preduzeće;
 • uvesti savremene metode upravljanja, s uključivanjem svih saradnika u proces ozdravljenja i uspostave novih vrijednosti.
X URBANIZAM

PRISTUPANJE IZRADI IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA.

 • Izrada i usvajanje novog Prostornog plana Grada Mostara
 • Izrada izmjena i dopuna postojećih usvojenih i objavljenih Regulacionih planova
 • Izrada novih Regulacionih planova za područja u obuhvatima Režima građenja R-1

KOALICIJA ZA MOSTAR 2020 će se maksimalno založiti za što brže otvaranje procesa gradnje na lokalitetu Sjevernog logora, kako stambenih tako i obrazovnih, sportskih i privrednih objekata na tom lokalitetu. Isti pristup KOALICIJA ZA MOSTAR 2020 ima i prema lokalitetima južne, industrijske zone, zatim poduzetničke zone Vrapčići i Salakovac, kao i stavljanje u funkciju lokaliteta bazena uz jezero HE Mostar u Vrapčićima s ciljem ubrzavanja ekonomskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta.

U dijelu Urbanistički plan treba definisati – zelene površine i pristup zelenim površinama, uslove uređenja zelenih površina, uslove zaštite od buke, vibracije, emisije u zrak i sl.

Uslovi opremanja i uređenja građevinskog zemljišta treba da obuhvate i propisane uslove za uređenje javnih zelenih površina, parkova, nasada, travnjaka i drugih objekata pejzažne arhitekture.

Urbanističko-tehnički uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti treba da sadrže i uslove propisane za uređenje zelenih površina na građevinskoj parceli.

Izraditi studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture Grada Mostara.

Staviti u funkciju informacijski sistem zelenih površina grada, kako bi mogao započeti proces prikupljanja prostornih i morfofizioloških podatke o stanju pojedinih biljnih jedinki.

Uraditi Katastar zelenila kao dio GIS-a Grada Mostara.

Intervencije na vraćanju u prvobitno stanje obala rijeke Neretve i njihovo uređenje, značajno je za očuvanje autentičnog i tradicionalnog izgleda grada, uklanjanje divljih deponija smeća i vegetacije koja se nalazi na njima, izgradnja i realizacija projekta u skladu sa ekološkim, ambijentalnim i tradicionalnim stilom na obalama rijeke Neretve. – dugogodišnji projekat.

Ključni gradski projekti obnove i razvoja

Pristupiti stručnoj, planskoj i ubrzanoj obnovi svih porušenih objekata u Gradu Mostaru s posebnim akcentom na Centralnu zonu Grada, na način da u urbanističko-arhitektonskom smislu, kao i kroz zaštitu, obnovu i revitalizaciju objekata i očuvanje njihovih kulturno-historijskih vrijednosti ili usklađivanja sa savremenim potrebama i gradskim funkcijama, ta zona bude zona spajanja, a ne zona razdvajanja.

Prioritetno intenzivirati rješavanje nezavršenih kapitalnih infrastrukturnih projekata.

 • Rehabilitacija ekonomskih zona – uvođenje novih tehnologija
 • Mostar Smart city: izgradnja digitalne infrastrukture grada
 • Komunalni otpad: novi sistem prikupljanja i deponovanja
 • Izgradnja novih parking-garaža ukupnog kapaciteta 5000 vozila
 • Djevojačka škola: trgovačko-hotelski centar
 • Zgrada Stare opštine: muzej umjetnosti s podzemnom garažom
 • Završetak Fejićeve ulice
 • Izgradnja rezervoara za vodu Sutina radi sigurnog vodosnabdijevanja Grada
 • Osigurati vodosnabdijevanje za sva gradska naselja
 • Rekonstrukcija puta za Blagaj sa biciklističkom stazom
 • U skladu sa prostornim planom ubrzati izdavanje koncesija za projekte proizvodnje za solarne i vjetro energije
XI ODNOS PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Podržavamo djelovanje svih vjerskih zajednica i zalažemo se za punu autonomiju rada vjerskih zajednica i striktno poštivanje te autonomije.

Nastojat ćemo osigurati podršku za obnovu oštećenih i porušenih vjerskih objekata, kao i posebna sredstva za održavanje vjerskih objekata koji predstavljaju dio kulturno-historijskog naslijeđa.

Zalagat ćemo se za vraćanje oduzete imovine vjerskim zajednicama. Podržat ćemo politiku dodjele gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju objekata za potrebe vjerskih zajednica pod posebnim pogodnostima.

Ubijeđeni u veliku podršku građana Mostara na Lokalnim izborima 2020. godine, Koalicija za Mostar 2020 će nakon formiranja vladajuće većine, insistirati da se mjere navedene u ovoj izbornoj platformi ugrade u Program rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Mostara za mandatni period 2020-2024, sa preciznim rokovima i nosiocima aktivnosti. Mjere iz ove platforme će se rješavati po prioritetima i usklađivati sa mogućnostima obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava, o čemu će građani Mostara biti redovno informisani. Svjesni smo da pojedini projekti zahtijevaju duži vremenski period za kvalitetnu pripremu i realizaciju, te ćemo to definisati u strategijama koje će biti izrađene.”